Договір-оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

(редакція від 27.02.2021)

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична-особа (далі – "Виконавець") публікує даний Публічний договір (оферту) про надання послуг на сайті https://prosto-robota.com.ua/ (далі - "Договір").

1.2. Виконавець публікує на сайті Політику конфіденційності

1.3. Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України (далі - "ЦК України"), цей Договір є Публічним договором, і в разі прийняття нижчевикладених умов (акцепту), будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа (далі - "Користувач") зобов’язується виконувати умови даного Договору, додаткових угод та додатків до нього.

1.4. У цьому Договорі-оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.4.1. Договір – даний Публічний договір (оферта), розміщений на сайті за адресою: https://prosto-robota.com.ua/dogovor, публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в даному Договорі, включаючи всі доповнення та додатки до нього;

1.4.2. Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Договору, в передбаченому Договором порядку;

1.4.3. Виконавець – Фізична особа.

1.4.4. Адміністрація - Виконавець та/або особи, уповноважені Виконавцем на управління Сайтом і надання Сервісів https://prosto-robota.com.ua/ ;

1.4.5. Сайт – https://prosto-robota.com.ua/ - інтернет-сайт, який є комунікаційною платформою для розміщення тимчасових оголошень, адміністрування яких та надання сервісів prosto-robota.com.ua здійснюється Виконавцем;

1.4.6. Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що прийняла умови даного Договору та користується послугами Виконавця;

1.4.7. По́слуга — це дія, що пропонується Користувачем до продажу за допомогою Сайту;

1.4.8. Сервіси https://prosto-robota.com.ua/  - будь-які платні або безкоштовні послуги, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту;

1.4.9. Обліковий запис – електронний кабінет Користувача у функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може здійснювати управління своїми оголошеннями на Сайті, а також отримувати інші Сервіси https://prosto-robota.com.ua/;

1.4.10. Реєстрація – прийняття (акцепт) Користувачем оферти на укладення Договору і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає Виконавцю необхідну інформацію для використання Сервісів https://prosto-robota.com.ua/ . Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів, відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

1.4.11. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за допомогою таких відомостей.

1.4.12. Рахунок – віртуальний рахунок Користувача на Сайті, що відображає суму перерахованих Користувачем Виконавцю коштів в якості передоплати за надані Сервіси https://prosto-robota.com.ua.

1.5. Якщо Користувач не згоден з умовами даного Договору повністю або частково, Користувач може покинути Сайт і не використовувати Сервіси https://prosto-robota.com.ua . Даний Договір регулює порядок, як надання Користувачеві Сервісів https://prosto-robota.com.ua/ , так і порядок використання Сайту Користувачем. Факт використання Сервісів https://prosto-robota.com.ua означає, що Користувач ознайомлений з даним Договором, розуміє і приймає його умови.

1.6. Починаючи використовувати будь-який із Сервісів https://prosto-robota.com.ua/, або ж пройшовши процедуру реєстрації, Користувач приймає умови Договору в повному обсязі, без будь-яких заперечень і винятків.

1.7. Даним Договором Виконавець пропонує Користувачам через мережі Інтернет користуватися Сервісами https://prosto-robota.com.ua, відповідно до умов викладених у Договорі.

1.8. Виконавець пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для розміщення інформації про свої послуги та пошуку потрібних спеціалістів.

1.9. Виконавець не є учасником угод між Користувачами, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є порядок надання Виконавцем Користувачам Сервісів https://prosto-robota.com.ua/ , а також порядок використання Користувачами Сервісів https://prosto-robota.com.ua/.

2.2. Перелік Сервісів, що надаються Виконавцем за цим Договором, а також їх ціна вказуються у відповідних розділах на Сайті.

2.3. Укладення даного Договору здійснюється шляхом прийняття (акцепту) Користувачем пропозиції Виконавця, викладеної в даному Договорі. Моментом укладення даного Договору вважається момент будь-якої взаємодії Користувача із Сайтом.  

2.4. Будь-яка взаємодія Користувача із Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація на Сайті, перерахунок грошових коштів як авансового платежу Виконавцеві за Сервіси https://prosto-robota.com.ua/, що надаються (та/або фактичне використання Сервісів https://prosto-robota.com.ua/) означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами даного Договору (включаючи додаткові угоди та додатки до нього) і беззастережне прийняття всіх умов, викладених у Договорі. Така взаємодія з Сайтом є повним і беззастережним акцептом умов даного Договору.

2.5. Місцем укладення даного Договору Сторони визнають місцезнаходження Виконавця.

2.6. Окрім тексту даного Договору, порядок надання Виконавцем Сервісів https://prosto-robota.com.ua/ визначаються Політикою конфіденційності (https://prosto-robota.com.ua//konfidence), які є невід'ємною частиною цього Договору.

2.7. Положення викладені в даному Договорі можуть бути зміненими Виконавцем без попереднього повідомлення Користувача. Продовження використання Сайту Користувачем означає згоду такого Користувача із змінами, викладеними в Договорі.

2.8. Виконавець має право в будь-який момент відмовити Користувачеві в реєстрації та/або використанні Сайту в разі порушення ним умов цього Договору.

2.9. Виконавець має право залучити третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх або частини Сервісів https://prosto-robota.com.ua/.

  1. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

3.1. Користувач отримує право розміщати оголошення на Сайті після заповнення спеціальної форми із зазначенням характеристик товарів або послуг, що пропонуються Користувачем.

3.2. Користувач також має право зареєструватися на Сайті з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки Користувач, обраного пароля, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього на дану адресу електронної пошти Користувач отримує повідомлення з підтвердженням реєстрації, що містить веб-посилання, перехід за яким є необхідним для завершення реєстрації.

3.3. Використання можливостей Сайту і Сервісів https://prosto-robota.com.ua/як зареєстрованими, так і незареєстрованими Користувачами, означає прийняття зобов'язань дотримуватись правил та інструкцій з користування Сервісами https://prosto-robota.com.ua/.

3.4. Користувач має право користуватися Сервісами https://prosto-robota.com.ua/ тільки за допомогою власної електронної адреси та пароля, а також за умови реєстрації через власні акаунти в соціальних мережах. Будь-які дії, вчинені на Сайті особою після реєстрації визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису (в тому числі логіна і пароля), а також за всі дії, здійснені з його обліковим записом.

3.5. Користувач не має права (але не обмежуючись переліченим) передавати, продавати, передавати в користування свої логін і пароль з метою доступу до Сайту та Сервісів https://prosto-robota.com.ua/ третім особам без згоди Виконавця. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

3.6. Користувач не може використовувати пароль і Обліковий запис іншого Користувача без спеціального дозволу і згоди власника цього Облікового запису та/або паролю. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов'язань.

3.7. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису Користувача, а також якщо у Користувача є причини підозрювати, що його електронну адресу і пароль, які використовуються для входу на Сайт, були розкриті або можуть бути використані третіми особами, він повинен негайно повідомити про це Виконавця і змінити дані для входу на Сайт. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

3.8. Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону. Виконавець зобов'язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.9. Користувач, який розміщує оголошення про надання послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до положень даного Договору, інструкцій, викладених на Сайті, а також у відповідності до вимог Закону України «Про захист прав споживачів». Зокрема, але не виключно, Користувач зобов’язаний надати точну і повну інформацію про послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар/послугу, Користувач підтверджує, що він має право надавати вказані в оголошенні послуги, відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.10. Користувач зобов'язаний ретельно перевіряти всю інформацію про послуги, розміщені ним на Сайті, і, в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис послуг. Якщо це зробити неможливо, Користувач повинен виправити невірну інформацію шляхом анулювання оголошення, і повторно розмістити інформацію про послугу.

3.11. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, таку як, але не виключно:

3.11.1. Інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики;

3.11.2. Інтернет-ресурси, що пропонують послуги, заборонені до продажу на Сайті.

3.12. Виконавець має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Демонстрація оголошень може бути припинена Виконавцем, якщо Користувач зареєстрував послугу з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства України.

3.13. Користувачеві заборонено:

          публікувати однакові оголошення з однієї й тієї ж адреси електронної пошти;

          публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про одну й ту саму пропозицію;

          дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти;

          публікувати оголошення в розділі, що не відповідає змісту оголошення;

          публікувати оголошення, в заголовках яких містяться знаки пунктуації та/або інші символи, що повторюються;

          публікувати оголошення, опис та/або заголовок/фотографії яких є непов'язаними між собою та, інформацію про які неможливо прочитати;

          вставляти в оголошеннях посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку Сайту;

          розміщувати оголошення про послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення вимог чинного законодавства України;

          оголошення повинні відповідати географічній області та місту, що обираються у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту.

3.14. Користувачеві забороняється розміщувати оголошення, за допомогою яких пропонуються послуги по реалізації:

          алкогольних напоїв;

          сигарет та тютюнових виробів;

          наркотиків;

          порнографічних матеріалів або предметів;

          фармакологічних продуктів, медикаментів, наркотичних речовин і прекурсорів;

          вкрадених, отриманих незаконним способом товарів;

          предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;

          неіснуючих товарів;

          людських органів і органів тварин;

          спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації;

          державних нагород; персональних документів, а також бланків цих документів;

          баз даних;

          вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів і комплектуючих до них;

          спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;

          іклів моржа, бивнів слона і мамонта не у виробах, а також дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння не у виробах;

          рідкісних і заборонених до продажи тварини;

          будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів.

3.15. Виконавець має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Виконавець також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які, на його думку, не відповідають цьому Договору, вимогам чинного законодавства, а також принципам і засадам суспільної моралі.

3.16. Адміністрація та модератори Сайту (представники Виконавця) має право:

        вносити в текст оголошення Користувача правки, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;

        переносити оголошення в інші рубрики сайту в разі виявлення найбільш придатної рубрики для їх розміщення;

        відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цей Договір, а також обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин.

3.17. Забороняється вказувати некоректні характеристики послуги в оголошенні. У тому числі вказувати ціну, що не відповідає фактичній ціні реалізації послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за одиницю послуги, в національній валюті України - гривні.

3.18. Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронну адресу, адресу Інтернет-ресурсу).

3.19. Фото, яке демонструє послугу, яка пропонується Користувачем до продажи, повинно відповідати заголовку і тексту оголошення. Фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені.

3.20. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Виконавець може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цим Договором.

3.21. Виконавець не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, які зазначені в описі оголошень Користувачів.

3.22. Предметом оголошень можуть бути послуги, реалізація яких не заборонена і не обмежена законодавством України, а також не суперечить цьому Договору.

  1. ДОДАТКОВІ ПЛАТНІ СЕРВІСИ

4.1. З метою збільшення кількості переглядів, показів, звернень і відгуків Користувач має право замовляти такі додаткові платні сервіси Виконавця як " Перейти до початку", "Позначити як преміум", "Виділити кольором", "Авторепублікувати" та ін..

4.2.Розмір оплати додаткових платних сервісів Виконавця: https://prosto-robota.com.ua/osclasspay/item.

4.3. Користувач  замовляє Додаткові послуги шляхом здійснення  активації послуги з переліку наведених у розділі “Рекламуйте своє оголошення” в Оголошенні про продаж послуг. Така дія (активація) є акцептом (згодою) Користувача на отримання послуги Виконавця та згодою на зміну призначення Гарантійного платежу для оплати вибраної Користувачем послуги Виконавця. Після чого Виконавець списує відповідну суму вартості такої послуги з балансу Користувача.

4.4. Виконавець не гарантує продаж послуги і збільшення кількості переглядів, звернень і відгуків по топ-оголошенню, а також постійного його показу всім Користувачам.

4.5. Рахунок в https://prosto-robota.com.ua/

4.5.1. За допомогою рахунку Користувач може оплачувати додаткові платні Сервіси Виконавця.

4.5.2. Поповнення Рахунку проводиться в електронному кабінеті Користувача за допомогою банківських карт VISA/MasterCard. При оплаті Користувача буде автоматично перенаправлено на платіжну форму платіжної системи  WayForPay и Liqpay для внесення даних банківської карти для здійснення платежу. Так дані опрацьовуються системою WayForPay и Liqpay, Виконавець не має доступу до таких даних. Після здійснення операції Користувач отримує підтвердження про оплату на e-mail, який він ввів у форму WayForPay и Liqpay.

4.5.3. Залишок на Рахунку автоматично відображається в електронному кабінеті Користувача після зарахування грошових коштів.

4.5.4. Користувач який оплачує додаткові платні Сервіси за допомогою Рахунку, зобов’язаний дотримуватись всіх правил публікацій оголошень, передбачених розділом 2 цього Договору. У випадку, якщо оголошення порушують вимоги цього Договору, оголошення може бути видалене. При цьому, якщо оголошення було видалене Виконавцем (службою модерації), послуга не переноситься на інше оголошення/товар, і повернення коштів за послугу не здійснюється.

4.5.5. У разі, якщо Користувач розмістив заборонені товари і послуги і Виконавець видалив такі позиції заборонених товарів і послуг, грошові кошти, списані з Рахунку в якості оплати за розміщення оголошення про заборонені товари, перелік яких вказаний у розділі 2 цієї Угоди, не повертаються.

4.5.6. У випадку, якщо послуги, для яких було замовлено додаткові платні Сервіси за допомогою Рахунку, були продані раніше, ніж закінчився замовлений період надання Сервісу, Сервіс не переноситься на інше оголошення/послуги, а повернення коштів за невикористаний період не здійснюється.

4.5.7. Користувач має право повернути залишок грошових коштів на Рахунку, оплачених в якості передоплати додаткових платних Сервісів Виконавця.

4.5.8. У випадку повернення грошових коштів з Рахунку, Користувачу повертається сума за вирахуванням комісії платіжної системи   WayForPay, у розмірі  2,5% від суми повернення. Повернення грошових коштів здійснюється на протязі 3 робочих днів з моменту звернення Користувача.

4.5.9. У випадку блокування або видалення облікового запису Користувача по причині шахрайства або іншого порушення правил роботи сайту, грошові кошти, сплачені Користувачем у вигляді поповнення Рахунку, не повертаються. Детальна інформація про Рахунок розміщена у відповідному розділі Сайту, розміщеному за адресою:https://prosto-robota.com.ua/osclasspay/item.

  1. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

5.1. Виконавець зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.

5.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного з використанням програмних засобів Сайту вказання Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

5.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем в цілях, пов'язаних з обслуговуванням мережевого обладнання, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

5.4. Виконавець зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості послуг, що надаються, які адаптуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

5.5. Користувач здійснює доступ до Сервісів https://prosto-robota.com.ua/ протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступною виключно після введення їм логіна і пароля, щонайменше один раз протягом сесії.

5.6. Деактивація функції збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість використання Сервісів https://prosto-robota.com.ua/ в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

5.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

5.8. Виконавець не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя користувачів, і не несе відповідальність за розголошення Користувачами такої інформації на Сайті.

5.9. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов даного Договору або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

          вульгарних, образливих виразів;

         пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

          заклики до насильства і протиправних дій;

          дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб

          інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;

          інформацію, що веде до здійснення угод з краденими або підробленими предметами;

          інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;

          особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб;

          інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;

          інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого б то не було;

          інформацію, що носить характер порнографії;

          інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;

          помилкову інформацію і таку що вводить в оману;

          віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди сайтам, Виконавця або іншим користувачам;

          інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону

          посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Виконавця;

          інформацію, що представляє собою "спам" або небажану або брехливу комерційну рекламу;

          інформацію, поширювану інформаційними агентствами;

          відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретних послуг;

          інформацію, яка іншим чином порушує діюче законодавство. 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ 'ЯЗКИ СТОРІН

6.1.  Всі об'єкти інтелектуальної власності, доступні за допомогою та/або через Сервіси https://prosto-robota.com.ua/ , в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об'єктами виключних прав інтелектуальної власності Виконавця, Користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів Сервісів https://prosto-robota.com.ua/  можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим Сервісом https://prosto-robota.com.ua/ . Ніякі елементи змісту сервісів, що надаються за допомогою Сайту, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не виключно, відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д..

6.3.Для забезпечення можливості публікації Виконавцем наданих Користувачем відомостей, Користувач надає Виконавцю безстрокове, безвідкличне, невиключне, право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення щодо авторських прав, публікацій та баз даних, яке має Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень та фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Виконавцю на безоплатній та безстроковій основі. При цьому Користувач зберігає всі права власності на зміст розміщуваної  в Оголошеннях інформації. Крім перерахованого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім Користувачам Сайту.

6.4. Скориставшись Сервісами https://prosto-robota.com.ua/ , Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним Оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в Оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в Оголошенні осіб і компаній для використання їх імен чи зображень.

6.5. Розміщуючи на Сайті Оголошення без знака охорони авторського права Користувач погоджується з використанням зображення і / або його частини в інтересах Виконавця без виплати винагороди.

6.6.Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання Сервісів https://prosto-robota.com.ua/ , зокрема, максимальна кількість днів зберігання Оголошень і їх розмір. Виконавець має право у будь-який момент змінити або припинити роботу Сервісів https://prosto-robota.com.ua/  і Сайту або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

6.7.Виконавець може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Оферти. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений Адміністрацією сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту та/або прав третіх осіб. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент за умови порушення Користувачем умов цієї Оферти, видалити або відключити Обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені Оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення .

6.8.Виконавець має право передати свої права на Сайт правонаступнику. Передача та повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.9.Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку. Скарги будуть розглянуті Адміністрацією Сайту протягом не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, Адміністрація Сайту встановлює необхідний термін для її розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

6.10. Виконавець вправі направляти запити Користувачу з метою  підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, в тому числі з метою отримання підтверджуючих документів (зокрема - копії / завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі, якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають інформації, яка зазначена ним при реєстрації, а також в разі, якщо такі  дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець має право відмовити Користувачеві в доступі до використання Сервісів https://prosto-robota.com.ua/ з попередніми повідомленням Користувача.

6.11. Користувачі гарантують, що володіють усіма правами на використання матеріалів та контенту, що розміщуються ними в оголошеннях на https://prosto-robota.com.ua/ , в т.ч. правами інтелектуальної власності.

6.12. Вся розміщена Користувачами на Сайті https://prosto-robota.com.ua/ інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили, до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Всю відповідальність за відповідність такої інформації (контенту) законодавству України несуть такі Користувачі. Користувачі Сайту не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами, і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

 

6.13. У разі виникнення у зв'язку з розміщенням Користувачем контенту і / або будь-якої інформації, рекламних матеріалів, і / або змістом рекламних матеріалів (відповідністю змісту реклами вимогам чинного законодавства) і / або якістю товарів / послуг, які рекламуються, претензій, суперечок застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб і / або контролюючих органів або за рішенням суду, такий Користувач зобов'язується розглядати і вирішувати ці питання самостійно без залучення Адміністрації Сайту, а також зобов'язується компенсувати Виконавцю в повному обсязі збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, викликані порушенням ним умов цієї угоди.

  1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Реєстрацією на Сайті, Користувач підтверджує та надає свою згоду на обробку персональних даних, збір, зберігання, використання та розголошення своїх персональних даних у відповідності до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

  1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

8.1. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація, фактичне користування Сервісами і ін.) означає безумовну згоду Користувача з тим що він використовує Сайт та  Сервіси https://prosto-robota.com.ua/  на власний ризик і «як є», оцінює усі ризики, пов’язані з використанням розміщених на Сайті Оголошень, а Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст Оголошень, які розміщує Користувач на Сайті за будь-які збитки, які є результатом використання розміщених на Сайті Оголошень.    Всі спори, конфлікти або непорозуміння, які можуть виникнути між Користувачами розв’язуються ними самостійно без залучення Виконавця.

8.2. Виконавець не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами або стороною такої угоди. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати, продавати, купувати товари та послуги, відповідно до чинного законодавства. 

8.3. Виконавець не здійснює перевірку достовірності інформації, яка розміщується Користувачами в об’явах. Виконавець не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути у зв’язку з укладеними угодами або в разі неналежної її виконання Сторонами.

8.4. У разі виникнення претензій між Користувачами в результаті використання Сервісів Сайту https://prosto-robota.com.ua/ , Користувачі погоджуються врегулювати такі можливі претензії самостійно, без залучення Виконавця. Крім цього, Виконавець звільняється від відповідальності від всіх вимог, зобов’язань, компенсацій збитків, інших витрат, які можуть виникнути у зв’язку з врегулюванням претензій між Користувачами.

  1. ВІДМОВА ВІД ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ СЕРВІСІВ САЙТУ

9.1. Користувач має право в будь-який час видалити свою реєстрацію (свій обліковий запис) в односторонньому порядку без додаткового повідомлення Виконавця.

9.2. Продовження використання Сайту зареєстрованим Користувачем після публікації цієї редакції Оферти за посиланням: https://prosto-robota.com.ua/konfindice означає згоду такого Користувача зі всіма пунктами даного договору та є акцептом цієї Оферти.  

  1. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

10.2. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень цього Договору.

Контакти Політика конфіденційності Договір-оферта